28 בספטמבר 2023

עד 2/11 || קול קורא: >> דדליין מעודכן << להגשת הצעות במסלול הפקה והשלמה בתחום התיעודי, העלילתי והאנימציה | קרן קולנוע נגב 

עד 2/11 || קול קורא: >> דדליין מעודכן בעקבות המצב הבטחוני << להגשת הצעות במסלול הפקה והשלמה בתחום התיעודי, העלילתי והאנימציה | קרן קולנוע נגב מיסודם של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ומכללת הנגב

יוצרות ויוצרי קולנוע מוזמנים להגיש הצעות להפקת סרטים בכל התחומים החל מהתאריך 14.09.2023 ועד לתאריך ה 02.11.2023

בבסיס יוזמה זו, עומדת תפישה הרואה חשיבות בפיתוח שיח תרבותי ומקצועי בין היוצרים המתגוררים בנגב לבין תעשיית הקולנוע הישראלית הענפה אשר פועלת במדינה מזה שנים. הקרן שואפת להקנות כלים מקצועיים ליוצרים רבים ככל האפשר ולסייע להם לשאוב השראה ליצירתם מסיפור חייהם הייחודי כתושבי הפריפריה. מטרת הקרן היא עידוד יוצרים ויוצרות המתגוררים באזור הדרום והנגב לפיתוח ויצירה קולנועית וטלוויזיונית המספרת את הסיפור הדרומי בעיניים מקומיות והבאתו אל מרכז הפריים טיים הקולנועי והטלוויזיוני הישראלי.

זכאים.ות להגיש

> זכאיות.ים להגיש בקשות לקרן יוצרות.ים העונות.ים על אמות המידה הכלולות במבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב התשמ”ה- 1985 ושנחתמו ביום 7.2.2019; והעומדים בכללים אשר נקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי עפ”י חוק הקולנוע תשנ”ט – 1999 וכללי הקולנוע )הכרה בסרט כסרט ישראלי( התשס”א 2001-)לרבות סעיף 2 לכללים( וכפי שישונו מעת לעת.

> לא ניתן להגיש סרט גמר סטודנטים

>. לא ניתן להגיש פרויקט אשר נמצא כרגע בבחינה במועד אחר של הקרן.

> לא ניתן להגיש פרוייקט אשר קיבל מענקי הפקה משתי קרנות ציבוריות שונות.

> חברי.ות ועדת הנהלת הקרן וחברי.ות הועד המנהל של מכללת הנגב אינם.ן רשאים.ות להגיש הצעה שהם.ן מעורבים.ות בהפקתה, אלא אם סיימו את תפקידם.ן בהנהלת הקרן לפחות שנה טרם הגשת ההצעה.

> לקטורים.ות ויועצים.ות אמנותיים אינם.ן רשאים.ות להגיש בקשות להשקעת הקרן, בתחום בו הם.ן מבצעים.ות את עבודת הלקטורה, במשך כל תקופת כהונתם.ן כלקטורים.ות בקרן.

> צוות הקרן אינו רשאי לפנות בבקשה להשקעה.

>  הצעות להפקת סרטים עלילתיים שאורכם מעל 30 דקות יוכלו להיות מוגשות רק במידה והפקת הסרט גייסה כבר מעל 80% מתקציב ההפקה ויש בידיה התחייבויות חתומות. 2( מספר ההגשות המותר

> במאי.ית ו/או תסריטאי.ת יכול/ה להגיש הצעה אחת בכל תחום.

> מפיק.ה יכול.ה להגיש עד שתי הצעות בכל תחום.

 

לקריאת מסמך הכללים והנהלים יש ללחוץ כאן

לקריאת מסמכי ההגשה הנדרשים יש ללחוץ כאן

להגשת פרוייקט יש ללחוץ כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* הצעות להפקת סרטים עלילתיים שאורכם מעל 30 דקות יוכלו להיות מוגשות רק במידה והפקת הסרט         גייסה כבר מעל 80% מתקציב ההפקה.

* יש להגיש הצעות שעומדות בתנאים של הפקה אזורית כפי שנקבעו על ידי מועצת הקולנוע ומשרד התרבות.