חיסוי מס

הסבר כללי – אם גייסתם-ן משקיע-ה ישראלי-ת להפקת סרטכם-ן – מגיע לו-ה חיסוי מס

בשנת 1990 פורסמה תקנה המאפשרת גיוס של כספים פרטיים להשקעות בסרטים ישראליים. תקנה זו מאושרת אחת לשנה ע”י ועדת הכספים של הכנסת.
מדובר בהטבה למשקיע-ה ישראלי-ה אשר משקיע-ה בסרט קולנוע או סרט טלוויזיה, שתקציבו לא פחות מ- 600,000 ₪ (כאשר עד 15% ניתן להוציא בחו”ל).
מס הכנסה מכיר בהשקעה זו כהוצאה מוכרת לצרכי מס. השקעה זו מאפשרת למשקיע-ה בסרט להפחית את סך ההשקעה מסה”כ ההכנסות שלו-ה החייבות במס. התשלום למס הכנסה מתבטא בהפרש שבין הרווח הנקי של ההכנסות החייבות במס וגובה ההשקעה בסרט.
התנאי להטבה זו – על המפיק-ה להוציא באותה שנת מס את מלוא ההשקעה בהוצאות הפקת הסרט. במידה ורק חלק מההשקעה מוצא באותה שנת מס, המשקיע-ה י-תוכל ליהנות מהטבה זו של חיסוי מס, רק בחלק היחסי בגין ההוצאות שנעשו ע”י ההפקה בכל שנת מס.
גובה ההשקעה המאושרת להשקעה בסרט לשנת מס לא תעלה על 50% מסה”כ ההכנסות החייבות במס של אותו-ה משקיע-ה.
על סמך תקנה זו פועלת היום ועדה שמונתה ע”י שר האוצר וחברים בה נציגי מס הכנסה, איגוד המפיקים, נציגי משרד התמ”ת, נציג משרד התרבות ונציג ציבור, הבודקים את הבקשות. רק עם אישור הוועדה יכול-ה המשקיע-ה הפרטי-ת לפנות לפקיד השומה על מנת להכיר בהוצאה על פי התקנה.
חשוב לציין כי חוק הקולנוע הקיים, מכסה את נושא ההשקעה הציבורית בהפקת סרטים. תקנה זו מכסה את נושא ההשקעה הפרטית, כפי שהדבר מקובל בעולם.

טופס בקשה לקבלת אישור מוקדם לחיסוי מס