29 באוקטובר 2020

מכתב איגודי היוצרים למועצה לשידורי כבלים ולווין – יש למנוע פגיעה ביצירה הישראלית בעקבות הקלות ברגולציה!

איגוד הבמאיות והבמאים, בשיתוף איגוד התסריטאים והפורום הדוקומנטרי בישראל, שלחו היום מכתב למועצה הישראלית לשידורי כבלים ולווין, המפרט את עמדתם בנושא תיקון כללי הפקות מקומיות – הפחתת הנטל הרגולטורי בקטגוריות השקעה בסוגי וסוגות הפקות מקור, בחובות שיבוץ בערוצים וחובות שידור ראשוני.

תגובת האיגודים באה בעקבות הזמנת המועצה לשידורי כבלים ולווין להגיש עמדה באשר לתיקון והפחתה מן ההוראות הקבועות בכללי התקשורת (בזק ושידורים), ובפרט הקלה בחיוב בעלי הרישיון באופן חלוקה ופיזור של הסכום השנתי המחויב בהשקעה מדי שנה.

אנו מברכים על כוונת המועצה לפשט את התנאים הרגולטוריים ולחדד אותם. הרגולציה הישראלית להפקות המקומיות נוסחה בראשיתה לפני ארבעים שנה ובמשך השנים הוטלאה טלאי על טלאי, עד שהיום מהווה פעמים רבות טורח ולא תמיד ממלאת את התפקיד המצופה ממנה בהתאם לחוק. קיימים נושאים רבים בחקיקה שיש להתאים לימינו ותגובת האיגודים לנושאים אלה תפורט להלן.

עמדתנו העקרונית היא כי בעוד חלק מהאסדרה הקיימת אכן אינה רלוונטית יותר לתעשייה ששינתה ומשנה את פניה, וניתן בהחלט לשקול שינויים ועדכונים, יש לנקוט משנה זהירות בהקלת החיוב של בעלי הרישיון באופני ההשקעה בהפקות מקור, ולוודא כי הפחתת הנטל הרגולטורי לא תגרור עימה פגיעה אנושה הן בכמות והן באיכות היצירות שיגיעו למסך הישראלי.

לקריאת המכתב המלא >>