14 במרץ 2024

11/4 || קול קורא:  הגשה בכל הסוגות – פיתוח והפקה | קרן קולנוע בערבה

11/4 || קול קורא:  הגשה בכל הסוגות – פיתוח והפקה | קרן קולנוע בערבה

לאור המאפיינים הייחודיים של ההתיישבות בערבה, ולאור האתגר החברתי והאישי הנדרש מתושבי האיזור החיים בקהילות קטנות ומרוחקות ונדרשים למצוא לעצמם פתרונות פרנסה, חינוך ופנאי מגוונים, היכרות עם הערבה ותושביה פותחת פתח לאינספור סיפורים אנושיים וסביבתיים מרתקים. את המציאות הייחודית הזאת אנחנו ממנפים לעשייה אמנותית, ומזמינים אתכם ואתכן לגלות את הסיפורים החבויים באזור שלנו, ולהפכם ליצירה קולנועית המספרת סיפור חדש. הגשה לקרן הקולנוע בערבה היא הגשה המתחילה בהשראה. השראה המבוססת על היכרות עם דרך החיים הייחודית של נופי ויושבי המדבר, של הנופים האנושיים הפיזיים ההופכים אותו למה שהוא.

כללים להפקה איזורית

1) 40% לפחות מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי האזור: היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט (במאי/ת, תסריטאי/ת ועורכ/ת); השחקנים והמבצעים, הצוות הטכני-הנדסי; וצוות ההפקה. במאי/ת, צלמ/ת ואנשי ונשות סאונד שאינם תושבי האזור יכולים להיכלל בספירה אם מועסקים לצידם ע. במאי/ת, ע.צלמ/ת, ע.סאונד אשר כן מתגוררים באזור.

2) בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה:

א. 30% לפחות מתקציב ההוצאות משמש לרכישת טובין או שירותים באיזור.

ב. 51% לפחות מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום שכר עבודה לתושבי האזור, בתמורה לעבודתם במסגרת הפקת הסרט.

3)  בהפקת הסרט יתקיים לפחות אחד משני אלה:

א. מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באיזור ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט, בלמעלה מ55%- מאורכו, בוצעו באיזור.

ב. ארבעה אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן, ובהם במאי או תסריטאי, ואם היא תעודה- ארבעה לפחות ובהם במאי או מפיק בפועל, הם תושבי האיזור: מפיק/ה; מפיק/ה בפועל; במאי/ת; תסריטאי/ת; צלמ/ת ראשי/ת; עד שניים מבין השחקנים הראשיים; מלחינ/ה; עורכ/ת; מעצב/ת אמנותי/ת.

מובהר כי בחינת ההגשות, כולם או חלקם, מותנית באישור וקבלת תקציב ממינהל התרבות המיועד לתחום האזורי נשוא הפעילות, והכל ע”פ המלצת המועצה הישראלית לקולנוע ו/או משרד האוצר והתבחינים.

ביום 8.2.24 יפתח מועד הגשות חורף 2024 – עד 11.4.2024

* לא ניתן להגיש סרט גמר סטודנטים

לפרטים נוספים והגשה