28 ביוני 2020

עמדת איגוד הבמאיות והבמאים באשר לקרן הקולנוע שומרון

עמדת איגוד הבמאיות והבמאים באשר לקרן הקולנוע שומרון הייתה ועודנה כי הקמתה ומיסודה של קרן זו הינה אקט פוליטי מובהק, אשר מבקשת לקדם עמדה פוליטית באמצעות הקמת קרן אזורית אזרחית לקולנוע במימון ממשלתי.

קידום עמדה זו נעשה בשטח אשר אינו חלק ממדינת ישראל ומצוי משפטית מחוץ לגבולות המדינה. זאת בשעה שקרנות הקולנוע, על בסיס חוק הקולנוע והתקנות שיצאו בעקבותיו, אמורות להמנע מפעילות פוליטית כפי שהדבר נקבע במסגרת תנאי הסף בהם נדרשים לעמוד מוסדות הזוכים לתמיכת משרד התרבות.

קרן הקולנוע שומרון מיועדת, הלכה למעשה, לתושבים-ות הישראלים-ות המתגוררים-ות באזור, יהודים-ות בדתם, לאומיותם-ן וצביונם-ן. רובם-ן המכריע של תושבי-ות האזור בו פועלת הקרן הם התושבים-ות הפלסטינים-ות של האזור. תושבים-ות אלה מנועים-ות מלקחת חלק במיזם זה. משכך, הקרן ופועלה משקפים עמדה פוליטית של הכרה בהתנחלויות הישראליות הקיימות בשטח, ובעקיפין אף תמיכה בסיפוח שטחים אלה דה-פקטו כחלק ממדינת ישראל, תוך אי מתן זכויות אזרח שוות לכלל התושבים-ות המתגוררים-ות במרחב.

ההבחנה עצמה נעשית על בסיס מפתח פוליטי-גזעי-לאומי, ומשכך אינה תואמת את עמדתנו כי קרן אזורית אמיתית שמטרתה אינה פוליטית אלא כזו המבקשת לקדם את היצירה וכלל היוצרים באזור, לא תדיר מתוכה חלק כה נכבד מהיוצרים-ות המתגוררים-ות באותו אזור ממש.

איגוד הבמאיות והבמאים, כמו גם איגודי יוצרים-ות אחרים, אינם ארגונים פוליטיים. מאות חברי וחברות האיגוד מצויים-ות על כל קשת העמדות הפוליטיות המרכיבות את החברה הישראלית. אולם איגוד הבמאיות והבמאים מבקש להפנות את תשומת ליבם-ן של החברים והחברות באיגוד לאופייה הפוליטי המובהק של קרן קולנוע שומרון, ולמימד המפלה והבלתי שוויוני הקיים בקרן זו, ביחס לשאר תושבי-ות האזור בו היא פועלת. כל חברה וחבר באיגוד יכריעו על פי מצפונם-ן, השקפותיהם-ן ועמדותיהם-ן באשר לשותפותם-ן עם הקרן האמורה, וזאת מתוך שאיפה ותקווה כי הם מודעים-ות למשמעויות החלטתם-ן.