27 באוגוסט 2020

משבר הקורונה | הגשת בקשות למענק סיוע לעצמאים-ות נפתחה

עד 25/11 | נפתחה ההגשה לקבלת מענק סיוע לעצמאים-ות ושכירים-ות בעלי שליטה בחברות מעטים אשר מחזור הפעילות שלהם במאי-יוני 2020 נפגע בשל משבר הקורונה, ע״ס עד 15,000 ש״ח

רשות המיסים פרסמה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת מענק סיוע לעצמאים-ות ושכירים-ות בעלי-ות שליטה בחברות מעטים, שמחזור הפעילות שלהם-ן בחודשים מאי-יוני 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה ב2019. סכום המענק הינו בגובה של עד 15,000 ש״ח. סכום המענק יהיה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2 (עבור החודשיים של תקופת הזכאות).

המענק המידי, ששולם במהלך חודש יולי בסכום של עד 7,500 ש״ח, היה תשלום ראשון על חשבון המענק עבור החודשים מאי-יוני 2020, ויקוזז מסכום המענק שנקבע לחודשים אלה. בכל מקרה, אם סכום המקדמה גבוה מסכום המענק או שאין זכאות למענק לתקופה זו, נקבע בחוק שלא יידרש להשיב את ההפרש בגין הסכום בו עולה המקדמה על סכום המענק שחושב לתקופת הזכאות מאי-יוני 2020.

יכולים-ות להגיש בקשה עצמאים-ות יחידים-ות ושכירים-ות בעלי-ות שליטה, שסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלתה על 651,600 ש”ח ושסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ש”ח.

מועד אחרון להגשת הבקשה: 25/11/2020 באתר רשות מהסים.

המענק יועבר למגיש-ה תוך 5 ימים ממועד השלמת אימות חשבון הבנק.

להגשת הבקשה ופרטים נוספים

להלן חוברת הסברים מקיפה מאת לשכת יועצי המס (מאתר שח״ם).