24 באוקטובר 2019

קול קורא: מסלול תמיכה בהפקה לסרטים עלילתיים | קרן קולנוע גליל

עד 7/11 | יוצרי-ות קולנוע מוזמנים להגיש הצעות לסרטי קולנוע עלילתיים ארוכים, קצרים, עצמאיים ואנימציה לבקשת תמיכה בהפקה, מאת קרן קולנוע גליל.

עם התקבל התקנות החדשות לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קולנוע בשנת 2019, המאפשרות סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל, הפכה דוקווילאג’ (ע”ר) בתמיכה גורפת של כלל הגופים החזקים העוסקים בתחום קולנוע בגליל, לקרן קולנוע גליל.

בקול קורא זה – המפורסם לראשונה, מתאפשרת פנייה לבקשת תמיכה עבור הפקה של סרטי עלילה המתקיימים בעיקרם באזור הגליל או אשר יוצריהם הם תושבי הגליל.

הסיוע על פי קול קורא זה יינתן עבור: סרט עלילה ישראלי מלא, סרט עלילה קצר, סרט עלילה עצמאי (דל תקציב), לרבות אנימציה. הסיוע איננו מכוון עבור סרטי גמר של סטודנטים (לקול קורא של קרן קולנוע גליל לתמיכה בסרטי סטודנטים, לחצו כאן).

על הסרט לענות על כללי הפקה אזורית בגליל (הקריטריונים מפורטים במלואם במסמך הקול קורא באתר הקרן). תינתן עדיפות לסרט שיעסוק בנושא הקשור באזור הגליל.

*שימו לב – על פי המבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, החל משנת 2019, חובת הגשת בקשה לבחינת הלקטורים בלא ציון שם המבקש. בנוסף, חומרים מצולמים כגון עבודות קודמות וכו’ יוגשו לקרן גם הם ללא פרטים מזהים מלבד שם היצירה.

מועד אחרון להגשת הצעות 7/11 בשעה 12:00.

בקשות תוגשנה ותתקבלנה במייל – filmfundgalil@gmail.com

לקול-קורא

לאתר הקרן