19 באוקטובר 2020

עדכון: כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות בתחום התרבות

לתשומת לב היוצאים-ות להפקות: מסמך הכללים המפורט לפעולות מאושרות בתחום התרבות.

משרד התרבות פרסם כללים עדכניים לאישור קיום פעולות בתחום התרבות, בתקופה שמיום 15/11/20, ועד להודעה חדשה.

למסמך המלא